Yuki Shishimoto rugby player
Yuki Shishimoto rugby player

Yuki Shishimoto

24th Dec 1988 1.84m/105kg No. 8

Career

Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay
No. 8
2016 - 2022