rio569_0
 • Juliana Esteves Santos Brazil Women 7's Juliana
  Esteves Santos
 • Luiza Campos Brazil Women 7's Luiza
  Campos
 • Julia Sarda Brazil Women 7's Julia
  Sarda
 • Edna Santini Brazil Women 7's Edna
  Santini
 • Paula Ishibashi Brazil Women 7's Paula
  Ishibashi
 • Tais Balconi Brazil Women 7's Tais
  Balconi
 • Haline Scratut Brazil Women 7's Haline
  Scratut
 • Beatriz
  Futuro Muhlbauer
 • Amanda Araujo Brazil Women 7's Amanda
  Araujo
 • Raquel Kochhann Brazil Women 7's Raquel
  Kochhann
 • Isadora Cerullo Brazil Women 7's Isadora
  Cerullo
 • Claudia Teles Brazil Women 7's Claudia
  Teles
 • Chiharu Nakamura Japan Women 7's Chiharu
  Nakamura
 • Makiko Tomita Japan Women 7's Makiko
  Tomita
 • Noriko Taniguchi Japan Women 7's Noriko
  Taniguchi
 • Marie Yamaguchi Japan Women 7's Marie
  Yamaguchi
 • Ayaka
  Suzuki
 • Ano
  Kuwai
 • Marie Yamaguchi Japan Women 7's Marie
  Yamaguchi
 • Chisato Yoko Japan Women 7's Chisato
  Yoko
 • Mifuyu
  Koide
 • Yume
  Okuroda
 • Yuka
  Kanematsu
 • Kana Mitsugi Japan Women 7's Kana
  Mitsugi
Starting 15
Juliana Esteves Santos Brazil Women 7's Juliana
Esteves Santos
Loosehead Prop Chiharu Nakamura Japan Women 7's Chiharu
Nakamura
Luiza Campos Brazil Women 7's Luiza
Campos
Hooker Makiko Tomita Japan Women 7's Makiko
Tomita
Julia Sarda Brazil Women 7's Julia
Sarda
Tighthead Prop Noriko Taniguchi Japan Women 7's Noriko
Taniguchi
Edna Santini Brazil Women 7's Edna
Santini
No 4 Lock Marie Yamaguchi Japan Women 7's Marie
Yamaguchi
Paula Ishibashi Brazil Women 7's Paula
Ishibashi
No 5 Lock Ayaka
Suzuki
Tais Balconi Brazil Women 7's Tais
Balconi
Blindside Flanker Ano
Kuwai
Haline Scratut Brazil Women 7's Haline
Scratut
Openside Flanker Marie Yamaguchi Japan Women 7's Marie
Yamaguchi
Beatriz
Futuro Muhlbauer
No. 8 Chisato Yoko Japan Women 7's Chisato
Yoko
Amanda Araujo Brazil Women 7's Amanda
Araujo
Scrum Half Mifuyu
Koide
Raquel Kochhann Brazil Women 7's Raquel
Kochhann
Fly Half Yume
Okuroda
Isadora Cerullo Brazil Women 7's Isadora
Cerullo
Left Wing Yuka
Kanematsu
Claudia Teles Brazil Women 7's Claudia
Teles
Inside Centre Kana Mitsugi Japan Women 7's Kana
Mitsugi
Substitutes